Uitgangspunten

Stichting Zonnekind hanteert in haar visie vier belangrijke uitgangspunten:

  • Ieder kind, ongeacht de mate van de beperking, heeft behoefte aan ontwikkeling;
  • beweging en ontwikkeling gaan hand in hand;
  • contact, spel en plezier zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling;
  • contacten met leeftijdsgenoten zonder beperking dragen bij aan de ontwikkeling.

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen met een beperking en in het bijzonder van kinderen met een meervoudig complexe beperking.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van ontspanning en activering van deze kinderen.

Kernprincipes

  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur onder toezicht van Raad van Toezicht. Een overschot na vereffening wordt aangewend ten behoeve van een algemeen nut, door de vereffenaar(s) te bepalen.

Beleid

Ontwikkeling

Op het kinderdagcentrum ligt de focus op ontwikkeling. Dagelijks wordt een ‘spel- en bewegingsprogramma’ op basis van Saito Ritmiek met de kinderen gedaan. Iedere vooruitgang zal de kwaliteit van het leven verbeteren. Bij het ene kind is dat leren staan of lopen of zitten en bij een kind met een ernstig meervoudige beperking is dat bijvoorbeeld verbetering van het oogcontact of verbetering van de spiertonus in lichaam.

Klimaat

Er is veel aandacht voor sfeer, spel en plezier en er is gedurende de dag een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Er wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, de lunch is biologisch en wordt van verse ingrediënten bereid. Alles in het centrum is er op gericht dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingsplan

Van ieder kind wordt onder coördinatie van de orthopedagoog en samen met de ouders een ontwikkelingsplan opgesteld. De doelen uit dit plan worden minimaal twee keer per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook de andere bij het kind betrokken behandelaars nemen deel aan deze gesprekken om de zorg en begeleiding rondom het kind goed met elkaar af te stemmen.

Kleine groep

Om de kinderen veel aandacht te kunnen geven in een rustige en veilige omgeving, wordt gewerkt in een kleine groep met maximaal 8 kinderen per dag.

Het team

Het team bestaat uit ervaren begeleiders, een orthopedagoog, een fysiotherapeut en verpleegkundigen, zodat ook zorg intensieve kinderen geplaatst kunnen worden. Daarnaast bestaat het team uit enthousiaste vrijwilligers, die veelal een verpleegkundige of pedagogische achtergrond hebben.

Vermogen

Werving van gelden

  • Alle geldmiddelen die krachtens enige overeenkomst door de stichting worden ontvangen;
  • Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk of twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter is begrepen.

Het bestuur kan, mits met schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Uitkeringsbeleid

Een uitkering die de stichting doet dient verband te houden met de doelstelling van de stichting.

RSIN nummer 853442071
KvK nummer 59363436