In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.

Landgoed ’t Hulsevoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Landgoed ’t Hulsevoort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
 • verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Landgoed ’t Hulsevoort zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Landgoed ’t Hulsevoort
Marian Klein Gebbinck
Bruggertweg 2
7156 NB Beltrum
0544-487010 / 06-12634747
info@hulsevoort.nl
https://hulsevoort.nl
/ https://hetvlinderhofje.nl

Begripsbepaling

Landgoed ’t Hulsevoort is de verzamelnaam voor een aantal (zorg)diensten die zij aanbiedt, te weten:

 • KuMuFit
  Zorgboerderij voor kinderen, jongvolwassenen en ouderen met een beperking;
 • Stichting Zonnekind
  Saito Ritmiek voor kinderen met een meervoudige beperking;
 • Bewustwordingscentrum
  Zorg voor kwaliteitsverbetering voor(ex)patiënten en hun naasten;
 • Fysiotherapie Physical
  Algemene en zorg specifieke fysiotherapie;
 • Kindercentrum Het Vlinderhofje
  Kinderdagopvang en Buitenschoolse Opvang.

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en documenten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Landgoed ‘t Hulsevoort verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer;
 • Foto;
 • Inhoud van communicatie;
 • Zorgplan, evaluatie en dagrapportage;
 • IP-adres, in geval van contact via onze websites.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doeleinden

Landgoed ‘t Hulsevoort verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en zo nodig het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Landgoed ‘t Hulsevoort persoonsgegevens uitwisselen. Zij kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de levering en beheer van onze websites en onze systemen. In het kader daarvan kunnen aan deze derden persoonsgegevens worden verstrekt, maar alleen de gegevens die voor de uitvoering van deze taken noodzakelijk zijn. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Landgoed ‘t Hulsevoort zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Landgoed ‘t Hulsevoort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in dit privacybeleid heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Landgoed ’t Hulsevoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Websites

Onze websites gebruiken technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden analytische cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over dit privacybeleid of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Marian Klein Gebbinck via info@hulsevoort.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed ’t Hulsevoort, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid is voor het laatst aangepast op 23 oktober 2018.

Landgoed ‘t Hulsevoort kan dit privacybeleid aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.